Algemene Voorwaarden


Definities
1: AMJ Schilderwerken: AMJ Schilderwerken, gevestigd te Rijswijk onder KvK nr. 77505484.
2: Klant: degene met wie AMJ Schilderwerken een overeenkomst is aangegaan.
3: Partijen: AMJ Schilderwerken en klant samen.
4: Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en producten door of namens AMJ Schilderwerken.
2: Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3: Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Aanbiedingen en offertes
1: Aanbiedingen en offertes van AMJ Schilderwerken zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2: Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken gelding, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3: Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de gelde termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4: Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Aanvaarding

1: Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt AMJ Schilderwerken zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2: Mondelingen aanvaarding van de klant verbindt AMJ Schilderwerken slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
3: Een percentage van 40% op het gehele bedrag moet voor aanvang van de begindatum van de geleverde diensten worden overgemaakt aan AMJ Schilderwerken.
4: Het volledige bedrag dient betaald te worden binnen 7 dagen nadat de dienst afgerond is.


Prijzen
1: Alle prijzen die AMJ Schilderwerken hanteert zijn in euro\s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2: Alle prijzen die AMJ Schilderwerken hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan AMJ Schilderwerken te allen tijde wijzigen.
3: De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door AMJ Schilderwerken vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4: De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AMJ Schilderwerken, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
5: Indien partijen voor de dienstverlening door AMJ Schilderwerken een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeen gekomen.
6: AMJ Schilderwerken is gerechtigd om tot 10:% van de richtprijs af te wijken.
7: Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient AMJ Schilderwerken de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8: Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9: AMJ Schilderwerken heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10: Voorafgaand aan de ingang ervan zal AMJ Schilderwerken prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11: De Consument heeft het recht om de overeenkomst met AMJ Schilderwerken op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Gevolgen niet tijdig betalen
1: Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is AMJ Schilderwerken gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor de hele maand wordt gerekend.
2: Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan AMJ Schilderwerken.
3: De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4: Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag AMJ Schilderwerken zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5: In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van AMJ Schilderwerken op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6: Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door AMJ Schilderwerken, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan AMJ Schilderwerken te betalen.


Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan AMJ Schilderwerken te verrekenen met een vordering op AMJ Schilderwerken.

Verzekering
1: De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen de onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
– zaken van AMJ Schilderwerken die bij een klant aanwezig zijn
– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2: De klant geeft op eerste verzoek van AMJ Schilderwerken de polis van deze verzekering ter inzage.

Garantie
AMJ Schilderwerken garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering, gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat AMJ Schilderwerken ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Garantie buiten schilderen
1.AMJ Schilderwerken garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk: a. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden; b. Voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren; c. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
2.De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van tweejaar.
3.Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn bij watergedragen verf- vochtregulerende verf- dekkende beits- high solid verf- traditionele verf tweejaar jaar en bij gesiliconiseerde (buitenverf) verf twee jaar.

Garantie binnen schilderen
1.AMJ Schilderwerken garandeert dat het uitgevoerde binnen schilderwerk
a. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren; b. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
2.De garantie wordt gegeven voor een periode van twee jaar.

Garantie behangen
De ondernemer garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.
U heeft geen garantie als er schade ontstaat door uw eigen handelen of door het handelen van derden.


Uitvoering van de overeenkomst
1: AMJ schilderwerken voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uit.
2: AMJ Schilderwerken heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3: De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4: Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat AMJ Schilderwerken tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5: Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat AMJ Schilderwerken tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voorvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant
1: De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan AMJ Schilderwerken,
2: De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van derden, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3: Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert AMJ Schilderwerken de betreffende bescheiden.
4: Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door AMJ Schilderwerken redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst
1: Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant AMJ Schilderwerken schriftelijk in gebreke stellen.

Klachten
1: De klant dient een door AMJ Schilderwerken geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2: Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant AMJ Schilderwerken daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3: Consumenten dienen AMJ Schilderwerken uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4: De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat AMJ Schilderwerken in staat is hierop adequaat te reageren.
5: De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6: indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AMJ Schilderwerken gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1: De klant dienst ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan AMJ Schilderwerken.
2: Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling AMJ Schilderwerken ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Dit is mogelijk via de reguliere postverzendingen of via e-mail.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als AMJ Schilderwerken een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan AMJ Schilderwerken verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid AMJ Schilderwerken
1: AMJ Schilderwerken is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijft indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2: Indien AMJ Schilderwerken aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor de directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3: AMJ Schilderwerken is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derde.
4: Indien AMJ Schilderwerken aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5: Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van AMJ Schilderwerken vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1: De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer AMJ Schilderwerken toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2: Is de nakoming van de verplichtingen door AMJ Schilderwerken niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatvinden nadat AMJ Schilderwerken in verzuim is.
3: AMJ Schilderwerken heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijding nakomt, dan wel indien AMJ Schilderwerken kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1: In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van AMJ Schilderwerken in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan AMJ Schilderwerken kan worden toegerekend in een van de wil van AMJ Schilderwerken onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van AMJ Schilderwerken kan worden verlangd.
2: Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, globale ziektes, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3: Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor AMJ Schilderwerken 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat AMJ Schilderwerken er weer aan kan voldoen.
4: Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5: AMJ Schilderwerken is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1: AMJ Schilderwerken is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2: Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3: Grote inhoudelijke wijzigingen zal AMJ Schilderwerken zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.


Overgang van rechten
1: Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derde worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van AMJ Schilderwerken.
2: Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1: Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2: Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat AMJ Schilderwerken bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Opgesteld: 13-04-2020

Aangepast 11-07-2020